Skip to main content

In het Klimaatakkoord dat op 10 juli 2018 is gepresenteerd, nemen opslag en conversie van energie een prominente plek in. In de deelakkoorden van de Tafel Elektriciteit, Gebouwde Omgeving en Industrie is ruim aandacht voor deze ‘vierde pijler’ van het energiesysteem.

Hans van der Spek, bestuurder van Energy Storage NL is deelnemer aan de Tafel Elektriciteit. “Aan onze Tafel hebben we uitgebreid stilgestaan bij het vraagstuk van de systeemintegratie. We hebben daar een Tijdelijke Tafel Systeemintegratie (TTS) voor opgezet. De grootste uitdaging voor het Elektriciteitssysteem richting 2030 is het accommoderen van de weers- en seizoen patronen. Opslag en conversie gaan daarin een grote rol spelen. Vanuit die TTS hebben we onderzoek gedaan naar de ‘werkpaarden’ voor opslag en vraagsturing voor het komende decennium. Voor korte termijn flexibiliteit zijn dat batterijen, smart charging van EV en thermische opslag. Voor de seizoensopslag verwachten we dat dit vooral in moleculen gaat gebeuren dus waterstof en biogas.”

In het deelakkoord Elektriciteit staat ook een uitgebreide paragraaf over innovatie en demonstratie waar opslag en conversie één van de drie focusgebieden is. “Er komt ook substantieel meer geld beschikbaar voor innovatie, demonstratie en opschaling van innovatieve technologie voor opslag en conversie” aldus Van der Spek.

Verder is in het akkoord nadrukkelijke vastgelegd dat er een gelijk (fiscaal) speelveld moet komen voor alle flexopties en dat netbeheerders in staat moeten worden gesteld om flexibiliteit bij marktpartijen in te kopen.

Leave a Reply