Skip to main content

Het kabinet heeft op 7 december 2016 haar Energieagenda gepresenteerd. In deze Energieagenda worden de transitiepaden naar een koolstofarme energievoorziening in 2050 geschetst. De agenda bevat ook een aantal concrete beleidsvoornemens zoals het voorkomen van de heffing van dubbele energiebelasting bij de opslag van energie (voor de meter). Energy Storage NL heeft hier in het Nationaal Actieplan Energieopslag nadrukkelijk voor gepleit en is ook zeer ingenomen met dit voornemen van het kabinet.

In de energieagenda van het kabinet staat het volgende:

Energiebelasting bij elektriciteitsopslag

Elektriciteitsopslagsystemen kunnen een belangrijke bron van flexibiliteit worden, en bij alle functies van flexibiliteit worden ingezet: voor handel en levering, voor de balanshandhaving en voor efficiënt netgebruik. In de Energiedialoog hebben partijen gewezen op de heffing van energiebelasting in de situatie dat de opslag plaatsvindt bij een andere partij dan de opwekker van de elektriciteit. In die situatie wordt tweemaal energiebelasting geheven: bij de levering aan de partij die de elektriciteit opslaat én bij de levering aan de uiteindelijke verbruiker van de elektriciteit. Elders in de energiebelasting wordt bij het gebruik van aardgas voor de productie van elektriciteit voorkomen dat tweemaal energiebelasting wordt geheven. Er geldt namelijk een belastingvrijstelling voor aardgas (input) verbruikt door gascentrales en installaties die gecombineerd warmte en elektriciteit produceren, de zogenoemde warmte-kracht-koppelingsinstallaties (WKK’s). Deze vrijstelling voorkomt dubbele belastingheffing, omdat de geproduceerde elektriciteit (de output) al belast wordt.

Het kabinet beziet de heffing van energiebelasting bij opslag van elektriciteit mede in de context van de Richtlijn Energiebelastingen. Daarbij zal aandacht worden besteed aan het huidige onderscheid tussen enerzijds opslag van elektriciteit en anderzijds het gebruik van energie voor de opwekking van elektriciteit.

Leave a Reply