Skip to main content

In een schriftelijk overleg zijn door politieke partijen volop vragen gesteld over de meerwaarde van energieopslag als reactie op de problemen op het elektriciteitsnet in Noord-Brabant en Limburg. Hieronder zijn de vragen van de verschillende fracties terug te lezen. De reactie van minister Jetten wordt binnenkort verwacht.

VVD
De inzet van batterijen kan de situatie verlichten. Kan de minister toezeggen om aan de slag te gaan met de uitrol van opslag? Kan de minister ook toezeggen om opslag als eerste uit te rollen in de gebieden met krapte op het net? Daarnaast vallen batterijen op dit moment onder het first-come first-serve principe. Ze worden gezien als nieuwe afnemer terwijl ze juist onderdeel vormen van de oplossing, omdat ze zorgen voor veel extra capaciteit. Welke mogelijkheden ziet de minister om een aparte categorie voor batterijen te creëren?

CDA
De CDA-fractie vraagt een reactie op het eerdere ingediende twaalf puntenplan van CDA-Kamerlid Bontenbal. In dit plan worden o.a. voorstellen gedaan over:

  • Het mogelijk maken van cable pooling voor de combinatie van een batterij en een wind- of zonnepark;
  • Netbeheerders de opdracht geven om binnen vijf jaar inzicht te geven in de realtime benutting van hun elektriciteitsnetten en waar nodig de opdracht te geven om de transformatorstations van meters te voorzien, waarna deze data actief aan de markt wordt ontsloten, zodat marktpartijen kunnen inspelen op de kansen om netcongestie te vermijden;
  • De Rijksoverheid in de subsidiëring van duurzame energiebronnen meer aandacht laten geven aan duurzame gassen en duurzame warmte;
  • Ruimte in de wet- en regelgeving maken voor nieuwe contractvormen voor aangeslotenen op het elektriciteitsnet, zoals non-firm ATO’s;
  • Indien het producententarief niet wordt ingevoerd, batterijen ook uitsluiten van het betalen van transportkosten en deze te beschouwen als opwekker in plaats van verbruiker;
  • Het stimuleren van zonneweides en windparken in combinatie met batterijopslag via de SDE++, waarbij niet het maximale vermogen van de installatie gecontracteerd wordt aan netcapaciteit maar een fors lagere capaciteit, zodat deze aansluitingen beter worden benut;

GroenLinks
De GroenLinks-fractie ziet graag dat medeoverheden kunnen meebeslissen over aansluitingen op het elektriciteitsnet. Zo kan capaciteit op de maatschappelijk meest gewenste manier worden ingezet. Hoe kan worden gestimuleerd dat stroom opgewekt door duurzame energieprojecten lokaal wordt gebruikt zodat het landelijke net kan worden ontlast? Welke rol kan opslag hierbij spelen? Hoe kunnen batterijen worden ingezet om de netcapaciteit te ontlasten en hoe kan dit door regelgeving worden gestimuleerd?

ChristenUnie
De leden van de ChristenUnie-fractie zijn van mening dat opslag, zowel groot- als kleinschalig een grote rol zal moeten spelen in het tegengaan van netcongestie. De opschaling van thuisbatterijen zit nog steeds in de onderzoeksfase. Wanneer is de minister voornemens om met concrete voorstellen hierop te komen? Kan de minister een aparte aansluit- en transportovereenkomst ontwikkelen voor batterijen? In gebieden met netcongestie kunnen batterijen nu onvoldoende worden ingezet, omdat ze nog een normale aansluiting op het elektriciteitsnet moeten aanvragen. Bovendien zorgt het feit dat batterijen nu worden gezien als verbruiker ervoor dat volledige transporttarieven moeten worden betaald. Kan de minister de systematiek van transporttarieven zo aanpassen dat er geen tarief hoeft te worden betaald wanneer een batterij bijdraagt aan de ontlasting van het energienet? Opslag in de vorm van batterijen voor de meter wordt nu in de berekeningen van netbeheerders zelfs twee keer meegeteld, zowel aan de afnamekant als aan de invoedende kant. Kan de minister dit aanpassen? Het first-come-first-serve principe zit ook in de weg bij de aansluiting van batterijen. Kan de minister ervoor zorgen dat batterijen die een rol spelen in het ontlasten van het net bij piekbelasting niet hoeven te wachten op een aansluiting, bijvoorbeeld door het aanmaken van een aparte categorie?

Welke stappen kan de minister daarnaast nog zetten om één aansluiting voor zon, wind en opslag het nieuwe uitgangspunt te maken? Wordt er bijvoorbeeld al gewerkt met een standaardcontract, zoals aanbevolen door CE Delft in het rapport ‘Omslagpunt grootschalige batterijopslag’? Kan energieopslag ook worden toegevoegd in het wetsartikel dat cable pooling voor zonne- en windenergie mogelijk maakt?