Skip to main content

TenneT heeft vandaag bekend gemaakt dat de transporttarieven naar alle waarschijnlijkheid opnieuw flink worden verhoogd. In 2024 stijgen de tarieven naar verwachting met circa 80%-90% (hoogspanning, HS) en 120%-135% (extrahoogspanning, EHS). Doordat energieopslag, zoals batterijen, nog steeds wordt gezien als ‘verbruikers’, zal de stijging van de transporttarieven een negatieve doorwerking hebben op de businesscase van energieopslag, daarmee komt de versnelling van energieopslag in Nederland in groot gevaar volgens Energy Storage NL.

Stijging tot maximaal 90% en 135%

TenneT geeft aan dat de stijging van de transporttarieven voortvloeit uit het feit dat de energieprijzen sinds 2021 aanzienlijk zijn gestegen. Deze prijsstijging werkt door in de transporttarieven van TenneT. In 2023 leidde dit al tot een stijging van 51% voor de HS-tarieven en 84% voor de EHS-tarieven. In 2024 stijgen deze tarieven naar verwachting dus opnieuw met circa 80%-90% voor HS-tarieven en 120%-135% voor EHS-tarieven ten opzichte van 2023.

De tarieven vanaf 2025 zijn nog niet goed in te schatten. Wel zullen de tarieven zich minder extreem ontwikkelen dan in 2023 en 2024. Bij gelijkblijvende inkoopkosten voor energie en vermogen (E&V) zullen de transporttarieven waarschijnlijk blijven stijgen (circa 15% in 2025 en 2026). Indien de elektriciteitsprijzen weer gaan stijgen is een verdere groei in transporttarieven te verwachten, de groei zal naar verwachting procentueel wel fors kleiner zijn dan in 2023 en 2024. Bij een sterke daling van de elektriciteitsprijs is het de verwachting dat de tarieven weer gaan dalen. De ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt zijn op dit moment echter zo onzeker dat er nog geen verdere uitspraken te doen zijn over de tarieven voor 2025 en 2026.

Vrees voor vertraging energieopslag in Nederland
Energy Storage NL is  bang voor vertraging van het aantal energieopslagprojecten op korte termijn in Nederland. De bestaande transporttarieven zorgen er nu al voor dat de businesscase voor energieopslag moeilijk rond te rekenen is. Door deze verder te verhogen met maximaal 90% voor hoogspanning en maximaal 135% voor extra hoogspanning in 2024, is de verwachting dat energieopslagprojecten niet langer commercieel rendabel zijn.

Recent hebben zowel Ben Voorhorst, speciaal coördinator Netcongestie, als de ACM gepleit voor een aanpassing van de transporttarieven voor energieopslag. Energy Storage NL vraagt daarom de overheid, netbeheerders en de ACM om haast te maken met een andere beoordeling van energieopslag in de transporttarieven-systematiek. Te meer omdat in de EU Verordening 2019/943 en Richtlijn 2019/944 volgens ESNL laten zien dat energieopslag niet beoordeeld mag worden als ‘verbruikers’. Deze bepalingen hebben rechtstreekse werking voor alle aangesloten lidstaten.

Door de transporttarieven in Nederland verder te verhogen zal het ongelijke speelveld met omliggende landen, zoals met Duitsland, België en UK die nu een (gedeeltelijke) vrijstelling op de transporttarieven kennen, alleen maar groter worden. Dit leidt tot verplaatsing van energieopslagprojecten naar het buitenland, dit terwijl TenneT juist recent heeft aangekondigd 10 GW aan batterijen in Nederland nodig te hebben om het elektriciteitnet in balans te houden. De vandaag aangekondigde verhoging van de transporttarieven voor energieopslag door TenneT, valt daarom niet te rijmen met de eigen opslagbehoefte, aldus Energy Storage NL.