Skip to main content

De ACM heeft vandaag in een vervolgstudie geconcludeerd dat batterijsystemen die in de praktijk helpen om het net slimmer te gebruiken, een korting moeten krijgen op hun transporttarief. De vervolgstudie vloeit voor uit de Marktscan Elektriciteitsopslag uit 2021, waarin werd geconcludeerd dat de huidige transporttarieven de businesscase van elektriciteitsopslag niet in de weg mogen zitten.

Korting transporttarieven afhankelijk van locatie en tijdstip
De ACM geeft nu in de vervolgstudie aan dat een korting op de transporttarieven inderdaad wenselijk is als deze batterijen er ook voor zorgen dat netcongestie kan worden aangepakt. Of batterijsystemen echt helpen om het net te ontlasten hangt af van de locatie en van het tijdstip waarop batterijen laden en ontladen. Volgens de ACM zou daarom een lager transporttarief voor batterijsystemen alleen moeten gelden als er in de praktijk aantoonbare investeringen worden voorkomen en kosten worden bespaard. Met het oog op de benodigde snelheid voor de energietransitie en het belang batterijen rondom een betrouwbaar elektriciteitsnet hierin, acht de ACM een wijziging in de tariefstructuur specifiek voor de inpassing van batterijen op korte termijn wenselijk.

In het Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN) is daarom afgesproken dat Netbeheer Nederland in overleg met de ACM met een voorstel komt om de nettarieven voor batterijsystemen te veranderen. Energy Storage NL is hierin nauw betrokken en voert hierover nu gesprekken met Netbeheer Nederland en de ACM. De ambitie is om rond de zomer tot een gedragen voorstel te komen.

Nederlandse opslagsector is blij met erkenning, doorvertaling EU-regels belangrijk
Energy Storage NL is blij dat ook de ACM concludeert dat een aanpassing van de transporttarieven voor energieopslag noodzakelijk is. Energy Storage NL heeft meermaals aangegeven dat de huidige transporttarieven een grote blokkade vormen voor een rendabele businesscase van energieopslag. De huidige transporttarieven zorgen ervoor dat het aantal opslagprojecten in Nederland momenteel beperkt is met uiteindelijk grote gevolgen voor de energietransitie. Dat nu ook de ACM pleit voor een aanpassing, voelt als een erkenning voor het continu agenderen van dit probleem, aldus Energy Storage NL.

Voor Energy Storage NL is het wel belangrijk dat de indeling en hoogte van de transporttarieven overeenkomt met de bepalingen uit de EU Verordening 2019/943 en Richtlijn 2019/944 rondom energieopslag. Deze heeft rechtstreekse werking voor alle aangesloten lidstaten. Een correcte doorvertaling van de Verordening en Richtlijn zorgt ervoor dat een ongelijk speelveld met omliggende landen, zoals met Duitsland, België en UK die nu een (gedeeltelijke) vrijstelling op de transporttarieven kennen, wordt voorkomen. Volgens Energy Storage NL concludeert de ACM in de notitie terecht dat er nu sprake is van een verschil tussen landen. Hierdoor is het voor het opslagpartijen nu financieel aantrekkelijker om zich in buitenland te vestigen, terwijl Nederland energieopslag nu zo hard nodig heeft, aldus Energy Storage NL. Een grondige juridische analyse naar de interpretatie van de EU Verordening en Richtlijn rondom de transporttarieven voor energieopslag mist volgens Energy Storage NL nog in de vandaag gepubliceerde notitie.