Op de site en nieuwsbrieven van ESNL zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site en nieuwsbrief te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. ESNL heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. ESNL staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. ESNL aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. ESNL wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. ESNL garandeert evenmin dat de ESNL-sites foutloos of ononderbroken functioneren.

Op de ESNL-sites wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door ESNL niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. ESNL wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.

De ESNL, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de ESNL-website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de ESNL-site. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ESNL, de inhoud van de ESNL-site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van ESNL.

Op de ESNL-site en op deze Voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

© 2022 ESNL