Beleidsprioriteiten

Energy Storage NL is de belangenbehartiger voor de Nederlandse energieopslagsector. We vertegenwoordigen onze leden bij de relevante stakeholders en beleidsmakers, zoals de ACM, ministeries, de Tweede Kamer, netbeheerders en lokale autoriteiten. Aan de hand van ontwikkelingen op het vlak van wet- en regelgeving ontwikkelen we samen met onze leden duidelijke standpunten die we uitdragen naar buiten. Dit doen we onder meer in position papers en het Nationaal Actieplan Energieopslag voor energieopslag in elektriciteit, warmte en moleculen.

Nationaal energieopslagdoel: tenminste 20 GW aan energieopslag in 2030

TenneT heeft geconcludeerd dat circa 10.000 MW aan opslagvermogen in Nederland noodzakelijk is om toekomstig stroomuitval te voorkomen. Toch mist een duidelijk beleidsdoel voor energieopslag richting 2030 en 2050, zoals we wel voor elektrolyse, zon- en windenergie hebben. In het buitenland bestaan concrete nationale doelstellingen voor energieopslag, waardoor duidelijkheid en snelheid is verschaft richting markt, financiers, netbeheerders en overheden over de gewenste hoeveelheid energieopslag. Daarom vraagt Energy Storage NL om in onze klimaataanpak een nationaal energieopslagdoel van tenminste 20 GW in 2030 op te nemen.

Stuur op opslaglocaties, versnel vergunningverlening en creëer duidelijke aansluitvoorwaardes

Er heerst momenteel veel onduidelijkheid over geschikte locaties, bijbehorende vergunningen en aansluitvoorwaardes voor energieopslag in elektriciteit, warmte en moleculen. Dit werkt vertragend voor de uitrol van duurzame opslag in Nederland. Daarom vraagt Energy Storage NL de overheid om regie te nemen rondom het aanwijzen van geschikte locaties voor energieopslag, de bijbehorende vergunningverlening en aansluitvoorwaardes.

Merk opslag tijdelijk aan als ‘opwekker’ in transporttarieven en werk aan eigen juridische status

Opslagtechnologieën zoals batterijen, e-boilers, elektrolysers en persluchtopslag worden op dit moment gezien als verbruikers van energie, waardoor zij extreem hoge transportkosten betalen (vaak meer dan 80% van de operationele kosten). Dit terwijl energieopslag per definitie geen energieverbruiker is, zoals ook in de EU-verordening (2019/943) en EU-richtlijn (2019/944) is vastgelegd. Structureel is een eigen juridische status nodig voor energieopslag, maar om nu snelheid te maken vragen we om energieopslag, met meer dan 10MW aan vermogen, voor maximaal vier jaren te plaatsen binnen de bestaande categorie ‘opwekkers’, waardoor opslag wordt uitgezonderd van transporttarieven.

Zet in op Nederlandse technologie voor energieopslag en -conversie

Veel van de huidige conventionele opslag- en conversiesystemen komen uit Azië en de VS. Door de snelgroeiende markt, de grondstoffendiscussie en aandacht voor strategische afhankelijkheden heeft Europa en daarmee ook Nederland een kans om de nieuwe generatie opslagtechnologie en productieprocessen te ontwikkelen. Nederlandse bedrijven zijn uitstekend gepositioneerd om een marktaandeel te verwerven met innovatieve oplossingen. Energy Storage NL bepleit daarom om de doelen uit de Routekaart Energieopslag en nationale batterijen-actieagenda te ondersteunen met meerjarige financiering.

Stimuleer de sleuteltechnologieën voor het uitvoeren van klimaatbeleid

Met het vaststellen van beleidsdoelstellingen rondom opslag kan de overheid sturen op die technieken die nodig zijn om de energietransitie te doen slagen. Zo kan worden gedacht aan een garantiefonds voor warmteopslagprojecten, het openen van markten en tenders voor waterstof, stimulering van batterijen bij zon of het instellen van een capaciteitsmechanisme om de leveringszekerheid te waarborgen.

Nationaal Actieplan Energieopslag- en conversie

Met dit actieplan brengen we de cruciale rol van opslag en conversie als 'werkpaarden voor de energietransitie' in beeld.

Download