NAAR DE WEBSITE
Adres gegevens:
High Tech Campus, 27, 5656 AE, Eindhoven

+31 850 027 782

Contact persoon:
Bram Bens
[email protected]

ALLE DEELNEMERS

Brabetech B.V.


Brabetech heeft als missie om bij te dragen aan de energietransitie, met een specifieke focus op warmtetoepassingen. Momenteel wordt maar liefst 55 procent van het totale energieverbruik toegeschreven aan warmte, waarbij het overgrote deel afkomstig is van gasgestookte installaties. Echter, gezien recente ontwikkelingen op het gebied van de gasprijzen en de groeiende behoefte aan duurzame warmte, is het essentieel om nieuwe technieken te ontwikkelen voor het efficiënt gebruik van warmte. Een veelbelovende trend op dit gebied is de inzet van elektrische verwarming. We staan nu op het punt van een grootschalige overgang naar duurzame warmte, waarbij Brabetech een belangrijke rol wil spelen.

Deze nieuwe warmteopweksystemen vereisen echter ook geavanceerde technologieën op het gebied van warmteopslag en -overdracht. Brabetech ontwikkeld deze systemen voor de industrie, met als uitgangspunt het gebruik van gesmolten zout als warmtedrager. Gesmolten zout biedt de mogelijkheid om warmte-energie gedurende een kortere periode (tot ongeveer een week) op te slaan en kan daarmee piekbelastingen opvangen met behulp van elektrische verwarming. Onze technologie heeft zich de afgelopen zes jaar bewezen in verschillende pilotprojecten, en we zijn nu klaar om deze op grote schaal te implementeren.

Het is belangrijk op te merken dat gesmolten zout als warmtedrager nog relatief onbekend is bij het grote publiek. Traditionele gesmolten zouten functioneren alleen binnen een beperkt temperatuurbereik van 220 tot 600 graden Celsius. Echter, bij Brabetech maken we gebruik van een specifiek zout dat al effectief werkt bij temperaturen vanaf 130 graden Celsius, wat de toepassingsmogelijkheden aanzienlijk vergroot. We voorzien veelbelovende toepassingen voor zowel kleine als grote industriële warmteverbruikers die werken bij temperaturen tussen 150 en 600 graden Celsius. Enkele voorbeelden zijn bedrijven die warmte vragen binnen de verbrandingsindustrie, voedingsmiddelenindustrie, recyclingindustrie en chemische industrie. Bovendien kunnen er ook combinaties worden gemaakt met duurzame energiesystemen, zoals concentrated solar power (CSP) of zonnepanelen in combinatie met elektrische verwarming, waardoor een aanzienlijk deel van de warmtevoorziening op een volledig duurzame manier kan worden gerealiseerd. Hierbij kan gesmolten zout fungeren als een alternatief voor thermische olie, waarbij het systeem drukloos kan worden geïnstalleerd en hogere temperaturen kan weerstaan dan thermische olie.


Brabetech is driven by its mission to contribute to the energy transition, with a specific focus on heat applications. Currently, an impressive 55 percent of total energy consumption is attributed to heat, predominantly derived from gas-fired installations. However, in light of recent developments in gas prices and the increasing demand for sustainable heat, it has become crucial to develop innovative technologies for efficient heat utilization. We are now on the verge of a large-scale transition to sustainable heat, in which Brabetech aims to play a significant role.

These new heat generation systems also require advanced technologies for heat storage and transfer. Brabetech is developing these systems for the industry, based on the use of molten salt as a heat carrier. Molten salt provides the ability to store heat energy for a shorter period (up to approximately one week) and can thus accommodate peak loads when combined with electric heating. Our technology has been proven in various pilot projects over the past six years, and we are now ready to implement it on a large scale.

It is important to note that molten salt as a heat carrier is still relatively unknown to the general public. Traditional molten salts operate within a limited temperature range of 220 to 600 degrees Celsius. However, at Brabetech, we utilize a specific salt that effectively works at temperatures starting from 130 degrees Celsius, which significantly expands the range of potential applications. We envision promising applications for both small and large industrial heat consumers operating at temperatures between 150 and 600 degrees Celsius. Examples include companies in the combustion industry, food industry, recycling industry, and chemical industry that require heat. Additionally, synergies can be created with sustainable energy systems such as concentrated solar power (CSP) or solar panels combined with electric heating, enabling a considerable portion of heat supply to be achieved in a fully sustainable manner. In this context, molten salt can serve as an alternative to thermal oil, as it can be installed without pressure and withstand higher temperatures than thermal oil.