Skip to main content

Het omzetten van hernieuwbare elektriciteit in warmte, die vervolgens wordt opgeslagen, kan een goede manier zijn om overschotten uit zonne- en windenergie te benutten en het gebruik van aardgas te verminderen. Dat blijkt uit de studie ‘Power to heat en warmteopslag in warmtenetten’, die CE Delft heeft uitgevoerd in opdracht van RVO.

De studie geeft inzicht in de kansen voor het verduurzamen van warmtenetten met power-to-heat en warmteopslag. Onderzocht zijn twee technieken voor power-to-heat: warmtepompen en elektrische boilers. Voor warmteopslag wordt gekeken naar tankopslag (TTES), opslag in een geïsoleerd gat in de grond (PTES) en hoge temperatuuropslag in een ondergrondse waterlaag (HT-ATES).

Potentieel warmteopslag
CE-Delft concludeert dat warmteopslag een welkome aanvulling is op andere vormen van energieopslag. De potentiële opslagcapaciteit van alle warmteopslag in warmtenetten samen is 0,6 PJ in 2030 en 1,4 PJ in 2050. Dit lijkt weinig ten opzichte van de totale warmtevraag, maar deze opslag wordt meerdere keren per jaar opgeladen en ontladen. Warmteopslag doet dan ook
een merkbare duit in het zakje om de totale behoefte aan energieopslag te vullen.

Warmteopslag technieken bevinden zich in Nederland tot nu toe echter nog in de demonstratiefase en hebben allebei beperkingen met betrekking tot de locaties waar de systemen gebouwd kunnen worden. Beide technieken hebben nog technische beperkingen die opgelost moeten worden, de markt voor beide systemen is nog zeer beperkt. Onderzoekers raden EZK aan om een tijdelijke investeringssubsidie voor grootschalige lange termijn warmteopslag in te stellen, om de techniek te ontwikkelen en de markt aan te jagen. Verder raden we aan om de kaders voor vergunningverlening van bodemopslagsystemen verder te standaardiseren door de ontwikkeling van een toetsingskader.

Energy Storage NL heeft zitting genomen in de klankbordgroep van dit onderzoek. Het gehele onderzoek is hieronder terug te lezen.