Skip to main content

In de vandaag aangekondigde voorjaarsnota heeft het kabinet honderden miljoen euro’s gereserveerd voor de stimulering van energieopslag. Deze investeringen moeten de Nederlandse klimaatambities verder kracht bijzetten. Zo wordt, via onder meer investeringen in energieopslag, gestuurd op een klimaatneutrale elektriciteitssector in 2035.

Batterijverplichting en stimulering opslaginnovaties

Een belangrijke maatregel uit de voorjaarsnota is het doorvoeren van een batterijverplichting voor nieuwe zonneparken. Hierdoor beoogt het kabinet dat er meer hernieuwbare energie kan worden ingevoed in het elektriciteitsnet. Voor deze maatregel wordt een reservering van € 416,6 mln. opgenomen in het meerjarenprogramma 2025.

Daarnaast wil het kabinet innovaties in energieopslag verder stimuleren. Zo worden nieuwe innovaties in batterijen, bijvoorbeeld flowbatterijen, via demonstratieprojecten aangejaagd. Hiervoor is in totaal 180 miljoen gereserveerd. Ook wordt €450 miljoen geïnvesteerd in o.a. haalbaarheidsonderzoeken en opschaling van voor warmte- en koudeopslagtechnologie die bijdragen aan flexibiliteit van het energiesysteem en  de verduurzaming van de Nederlandse industrie. Warmteopslag in de gebouwde omgeving wordt via de regeling Vroege Fase Opschaling met €100 miljoen gestimuleerd.

Doordat het benodigde aandeel waterstof hard doorgroeit, is volgens het kabinet ook meer opslagcapaciteit nodig. Concreet is €125 miljoen bedoeld om nieuwe opslagcavernes te ontwikkelen. Daarnaast wordt €15 miljoen vrijgemaakt om ook kennisontwikkeling en kennisdeling te bevorderen voor het omgaan met de opslag en het transport van ammoniak als energiedrager binnen Nederland.

Energy Storage NL: blij met stimulering energieopslag door kabinet  

Energy Storage NL (ESNL), de koepelorganisatie voor de Nederlandse energieopslagsector, reageert blij op de gereserveerde middelen voor energieopslag. ESNL ziet dit als een prachtig resultaat voor de gesprekken die afgelopen periode zijn gevoerd tussen de energieopslagsector, minister Jetten en het ministerie Economische Zaken en Klimaat.

Zo heeft ESNL eerder gepleit voor het verplichten van energieopslag bij nieuwe zon- en windprojecten. Deze maatregel wordt nu concreet doorgevoerd voor nieuwe zonneprojecten. Daarnaast heeft ESNL recent in het Nationaal Actieplan Energieopslag gevraagd om verdere investeringen in innovatie rondom batterijen, warmte- en moleculenopslag, ook daarvoor is nu in de voorjaarsnota budget gereserveerd.

Niet alleen wordt daarmee gezorgd voor voldoende flexibiliteit in ons toekomstige energiesysteem, ook worden kansen verzilverd om nieuwe energieopslagtechnologie in Nederland te ontwikkelen. Daarvoor is het cruciaal dat we werken aan het verder ontwikkelen en opschalen van deze technologieën. De gereserveerde middelen in het vandaag gepresenteerde voorjaarsnota dragen daar zeker aan bij, aldus ESNL.