Skip to main content

Minister Jetten (Klimaat en Energie) heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de rol van zonne-energie in de transitie naar een duurzame energievoorziening. De minister gaat in deze ‘Zonnebrief’ in op de problemen op het Nederlandse elektriciteitsnet en het groeiende aandeel hernieuwbare energieproductie. De inzet van flexibiliteit wordt onderstreept als noodzakelijk voor een duurzame en betrouwbare energielevering.

De brief besteedt aandacht aan de inzet van lokale conversie en energieopslag bij de ontwikkeling van zon-PV energieopwek. Zo kan het elektriciteitsnet zoveel mogelijk worden ontlast, terwijl zonnestroom lokaal optimaal wordt benut. Om dit te stimuleren wordt onder meer onderzocht hoe de businesscase voor opslag kan worden versterkt. Hierbij wordt verwezen naar een onderzoek van CE Delft namens Netbeheer Nederland waaruit bleek dat opslag een substantiële rol kan spelen in het aanleggen van grote zonneparken, zonder het net verder te belasten.

De minister verwijst hierbij naar het actieplan ‘Samen sneller het net op’. Dit actieplan wordt door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat nader uitgewerkt samen met stakeholders in de energiemarkt. Energy Storage NL is nauw betrokken bij deze overleggen en zal ook via deze weg het belang van opslag blijven benadrukken.

Vind de volledige brief van de minister via de volgende link: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/05/20/zonnebrief