Skip to main content

Afgelopen vrijdag stuurde minister Jetten de Kamerbrief ‘Contouren Nationaal Plan Energiesysteem’ naar de Tweede Kamer. Dit plan geeft daarmee een beeld van het Nederlandse energiesysteem in de toekomst. Het toekomstige energiesysteem wordt vormgegeven aan de hand van vier pijlers waarin “het ontwikkelen van flexibiliteit en transport- en distributie-infrastructuur die vraag en aanbod op betrouwbare wijze aan elkaar verbindt” door het kabinet als vierde pijler wordt benoemd.

Energy Storage NL is blij met de aandacht voor flexibiliteit in het contourenplan, waarbij het kabinet kies voor een brede definitie voor flexibiliteit namelijk de mogelijkheid om vraag en aanbod van energiedragers variabel te laten zijn, inclusief vraagsturing, conversie (omzetten in een andere energiedrager) en opslag.

Netwerktarieven mogen flexibiliteitsmarkt niet bellemeren

Het kabinet stelt dat voor een effectieve ontwikkeling van een flexibiliteitsmarkt het van belang is dat de netwerktarieven gebruikers niet onnodig belemmeren in het bijdragen aan de flexibiliteit. Minister Jetten: “Het is aan de gezamenlijke netbeheerders om een voorstel te doen om de tarievenstructuur te wijzigingen. Het is daarbij aan ACM om dit voorstel dan als onafhankelijk toezichthouder te toetsen en vast te stellen”. Daarom spoort het kabinet de partijen aan om spoedig met voorstellen tot herziening van de tariefstructuur voor de nettarieven te komen om daarmee eventuele onnodige belemmeringen tot een meer flexibele benutting van het net weg te nemen.

Deze oproep van minister Jetten sluit aan bij de boodschap van Energy Storage om onder meer de bestaande transporttarieven voor energieopslag zo snel mogelijk te herzien. Lees ook: https://www.energystoragenl.nl/verhoging-transporttarieven-houdt-plaatsing-batterijen-tegen/6171

Energieopslag is breder dan alleen elektriciteit

Waar energieopslag goed wordt meegenomen bij elektriciteitsplannen van het kabinet, mist Energy Storage NL aandacht voor energieopslag bij de plannen rondom waterstof en duurzame warmte. Ook bij de inpassing van deze energiedragers zal energieopslag een cruciale rol spelen. Dit kan door bijvoorbeeld overtollige (duurzame) elektriciteit op te slaan om deze vervolgens om te zetten richting waterstof of warmte. Energy Storage NL vraagt het kabinet om de meerwaarde van energieopslag in brede context te bekijken, zowel voor elektriciteit, warmte en moleculen, om daarmee de  functionaliteit van energieopslag als systeemintegrator te benutten.

Lees hier de gehele Kamerbrief: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z11854&did=2022D24377