Skip to main content

Op dinsdag 4 juni 2024 is de nieuwe Energiewet aangenomen, een belangrijke stap in de transitie naar een toekomstbestendig energiesysteem. Deze wet, ondersteund door een brede meerderheid, voegt de Elektriciteitswet en Gaswet uit 1998 samen. Met de wet worden verschillende aspecten toegevoegd, zoals meer transparantie over de terugleverkosten van zonnepanelen en aanvullende bevoegdheden voor netbeheerders.

Consumenten beter beschermd

Een opvallende wijziging in de nieuwe wet is de verduidelijking van de terugleverkosten voor zonne-energie. Consumenten krijgen nu meer inzicht in de tarieven en voorwaarden, wat bijdraagt aan een transparanter energiemarkt​. Ook worden consumenten beter beschermd tegen de gevolgen van faillissementen van energieleveranciers​​. Tot slot is ingestemd met een motie door D66 om een meerjarig afbouwpad van de salderingsregeling uit te werken, in plaats van een harde stop in 2027,

Meer mogelijkheden voor energieopslag

Voor de energieopslagsector bevat de wet belangrijke vooruitgangen. Zo wordt een definitie van energieopslag in het elektriciteitssysteem toegevoegd. Toekomstige maatregelen voor opslag kunnen hiermee gerichter worden genomen.

Daarnaast worden regels rondom teruglevering van energie en kosten daarvan helderder, wat investeringen in energieopslag aantrekkelijker maakt voor zowel consumenten als bedrijven. Ook zet de wet in op een betrouwbaar en flexibel energiesysteem, waarin opslagoplossingen een cruciale rol spelen om pieken en dalen in vraag en aanbod op te vangen.

Ook Cable Pooling wordt mogelijk gemaakt in de nieuwe wet. De voorwaarden worden de komende tijd verder uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur. Energy Storage NL is in gesprek met leden en de ACM over de juiste contracten voor succesvolle Cable Pooling projecten. Op 30 mei hebben we hier een informatief webinar over georganiseerd voor leden van ESNL. De slides van die bijeenkomst zijn te vinden in de besloten ledenomgeving.

Extra bevoegdheden voor netbeheerders

Tot slot krijgen netbeheerders meer mogelijkheden om aan de slag te gaan met opslag. Een aangenomen amendement van GroenLinks-PvdA en de ChristenUnie stelt netbeheerders in staat om zelf te investeren in opslag wanneer dit nodig is om congestiediensten te leveren. Daarnaast krijgen infrastructuurbedrijven de ruimte om productie- en opslaginstallaties aan te leggen, te beheren en ter beschikking te stellen in opdracht van derden. Dit kunnen bijvoorbeeld energiegemeenschappen, bedrijven of lokale overheden zijn.

Energy Storage NL is van mening dat de markt een primaire rol heeft bij de uitrol van opslag. Bij de realisatie van projecten is het van belang dat een systeem kan worden ingezet op verschillende markten, zodat maximale efficiëntie wordt bereikt en maatschappelijke kosten worden beperkt. Wel zien we een belangrijke rol voor netbeheerders om de ontwikkeling van opslag aan te jagen, bijvoorbeeld met flextenders of pilots.

De komende periode wordt in overleg met netbeheerders en de markt gewerkt aan de randvoorwaarden voor netbeheerders om in opslag te investeren. Dit moet ervoor zorgen dat er geen oneerlijke concurrentie plaats zal vinden tussen netbeheerders en bedrijven. De ACM moet er volgens de nieuwe wet op toezien dat ontwikkelaars en consumenten hier tegen worden beschermd.

Met de nieuwe wet is een belangrijke stap gezet om barrières weg te nemen voor het nieuwe energiesysteem. Daarmee wordt het makkelijker om te sturen op flexibiliteit in het systeem en meer in te zetten op de realisatie van energieopslag in elektriciteit, warmte en moleculen. Energy Storage NL zet zich in voor een snelle ontwikkeling van deze markt en blijft in gesprek met stakeholders zoals EZK, de ACM en netbeheerders over de effecten van de nieuwe wet.

Vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht? Mail naar [email protected]