Skip to main content

Nog een week en dan is de installatie van een nieuw kabinet een feit. Energy Storage NL wil graag nog één keer terugblikken op de behaalde resultaten onder het huidige kabinet Rutte IV.  Niet eerder zijn er namelijk zulke grote stappen gezet rondom energieopslag als tijdens de afgelopen kabinetsperiode.

Energy Storage NL wil daarom haar waardering uitspreken richting het demissionaire kabinet en ook specifiek aan Klimaat & Energie minister Jetten. Vandaar dat ESNL vijf complimenten uitdeelt aan het voormalige kabinet die de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan een groot verschil voor de energieopslagsector.

1. Routekaart energieopslag
Kabinet Rutte IV is het eerste kabinet dat een visie heeft ontwikkeld voor energieopslag. Via de Routekaart Energie zijn op de thema’s elektriciteitsopslag, warmteopslag en moleculenopslag zeventig verschillende acties geformuleerd. Deze acties gaan in op het verder onderzoeken van de meerwaarde van thuis- en buurtbatterijen, het verkennen van financieringsmogelijkheden van seizoensopslag via warmte en het creëren van een programmatische aanpak voor opschaling grootschalige ondergrondse waterstofopslag. De Routekaart is daarmee een goede doorvertaling op de punten die Energy Storage NL heeft verwoord in het Nationaal Actieplan Energieopslag 2023.

2. Eerste aanpassing transporttarieven energieopslag
De onzekere businesscase van energieopslag – en specifiek de rol die de hoge transporttarieven hierin spelen – vormt een grote belemmering voor de versnelling van energieopslag in Nederland. In een apart Bestuurlijk Overleg Energieopslag is samen met onder meer de netbeheerders, de ACM, Energy Storage NL en het ministerie gesproken over noodzakelijke stimulering van energieopslag. Tijdens dit overleg is door de ACM besloten om een korting op de transporttarieven voor energieopslag van gemiddeld 65% door te voeren. Alhoewel ESNL van mening is dat een verdere korting voor opslag mogelijk is, zijn we blij dat met het ACM-voorstel een eerste stap is ingezet voor de financierbaarheid van energieopslag.

3. Subsidies voor energieopslag
Het voormalige kabinet heeft in de afgelopen periode ook gebouwd aan nieuwe subsidiemogelijkheden voor energieopslag. Zo heeft het kabinet €100 miljoen toegekend voor opslagpilots bij zonneparken. De opgedane kennis en ervaringen uit deze pilots worden meegenomen in de verdere uitwerking van de regeling voor de daaropvolgende jaren, waarvoor nu een budget wordt gereserveerd van €200 miljoen gereserveerd. Daarnaast is hogetemperatuur warmteopslag toegevoegd aan de SDE++. Zo komt er een categorie Thermische opslag Hogetemperatuurwarmte in SDE++ waarbij het gebruik van thermische opslag voor uitgestelde levering van hoge-temperatuurwarmte (boven de 100˚C) aan industriële productieprocessen wordt gesubsidieerd. Als laatste is ook de ontwikkeling moleculenopslag gestimuleerd met €125 miljoen bedoeld om nieuwe opslagcavernes te ontwikkelen.

4. Vaste plek energieopslag in overheidsprogramma’s
Het demissionaire kabinet heeft in de afgelopen kabinetsperiode belangrijke keuzes moeten maken om enerzijds op de korte termijn de problemen voor het volle stroomnet te minimaliseren en anderzijds voor de lange termijn eerste stappen te zetten naar een energiesysteem richting 2050. In verschillende overheidsprogramma’s als het Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN), het Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) en het Programma Hoofd Energieinfrastructuur (PEH) wordt energieopslag omschreven als zowel een korte- als lange termijn oplossing voor het bouwen van een stabiel energiesysteem waarbij gewerkt is aanvullend beleid voor energieopslag.

In het LAN is onder meer gewerkt aan alternatieve contracten voor de inpassing van energieopslag die niet alleen zekerheid bieden aan netbeheerder maar ook aan ontwikkelaars. In het NPE is besloten om energieopslaglocaties, concreet voor batterijen en elektrolysers, in kaart te brengen zodat de uitrol van opslag wordt versneld. In het PEH is vervolgens besloten om bepaalde energieopslagprojecten, onder meer batterijen met een vermogen boven 100 MW, onder ‘Projecten van Nationaal Belang’ te scharen, waardoor de vergunningverlening voor deze projecten versneld kan worden.

5. Wettelijke definitie voor energieopslag in Energiewet
Tot voor kort was er voor energieopslag nog geen definitie in de Wet- en Regelgeving vastgelegd. Via de nieuwe Energiewet, die recent door de Tweede Kamer is aangenomen, is dit aangepakt en een definitie voor energieopslag toegevoegd. Dit zorgt voor wettelijke erkenning van energieopslag. Daarnaast zorgt de Energiewet ook voor meer wettelijke toepassingsmogelijkheden van energieopslag, bijvoorbeeld via de wetstoevoeging ‘Cable Pooling met Energieopslag’. Hiermee wordt het wettelijk mogelijk om zon, wind en energieopslag achter één netaansluiting te realiseren.