Skip to main content

Onderzoeksbureaus CE Delft en Witteveen+Bos hebben vandaag het onderzoek ‘Thuis- en buurtbatterijen: kansen, knelpunten en beleidsaanbevelingen’ gepresenteerd. In het rapport komt naar voren dat thuis- en buurtbatterijen netcongestieneutraal kunnen worden aangesloten en ook een potentiële rol kunnen spelen in het verlagen van de piekbelasting op het laagspanningsnet.  Energy Storage NL acht het noodzakelijk dat er beleidsmaatregelen komen om thuis- en buurtbatterijen netneutraal én netondersteunend aan te sluiten.

Rol in congestie en leveringszekerheid
Bij een optimale inzet van thuis- en buurtbatterijen kan de piek op het laagspanningsnet worden verlaagd met 5% tot 30%. De onderzoeksbureaus concluderen echter dat met het huidige beleid de batterijen de piek in grote mate verhogen door de inzet op de energiemarkten. CE Delft en Witteveen+Bos roepen daarom netbeheerders op om een beleidskader te ontwikkelen waarin onder meer via tarieven thuis- en buurtbatterijen congestieneutraal kunnen worden aangesloten. Naast netcongestie kunnen thuis- en buurtbatterijen een rol spelen in het waarborgen van de leveringszekerheid. Er wordt daarom ook geadviseerd om in het ontwerp van eventueel beleid rondom leveringszekerheid, de rol van thuis- en buurtbatterijen mee te nemen.

Maatschappelijke bijdrage thuis- en buurtbatterijen
CE Delft en Witteveen+Bos hebben daarnaast ook specifiek onderzoek gedaan naar de maatschappelijke impact van thuis- en buurtbatterijen in het verkleinen van het maakbaarheidsgat van netbeheerders, het versnellen de Nederlandse woningbouwopgave en het mogelijk verlagen van de CO2-uitstoot in Nederland.

Rondom het maakbaarheidsgat – de situatie dat niet alle uitbreidingen van het elektriciteitsnet door de netbeheerders tijdig kunnen worden gerealiseerd – concluderen de onderzoekers dat door de inzet van buurtbatterijen de werklast voor de netbeheerder kan worden verkleind in de situatie dat de transformatorcapaciteit van een netstation niet kan worden uitgebreid.

Voor de woningbouwopgave kunnen thuis- en buurtbatterijen, in een gebiedsontwikkeling die op slot zit door netcongestie, een uitkomst bieden. Enerzijds door achter de meter een batterij toe te voegen en pieken op te vangen (peakshaving). Anderzijds door met een aantal aansluitingen de schaarse ruimte te verdelen en de piekvraag van de groep op te vangen met een batterij. Die batterij zou zich achter een (grote) aansluiting kunnen bevinden, maar dit zou eventueel ook een buurtbatterij kunnen zijn met een eigen aansluiting die onderdeel uitmaakt van de groepsaansluiting.

Thuis- en buurtbatterijen kunnen zorgen voor het verlagen van de CO2-uitstoot in Nederland. Er wordt geschat dat het nationale CO2-reductiepotentieel voor batterijen ligt tussen de 40 kg en 100 kg CO2 per systeem per jaar. Deze reductie kan verder toenemen wanneer thuis-en buurtbatterijen ook extra inzet van zonnepanelen faciliteren. De onderzoeksbureaus melden daarbij wel dat door de productie van thuis- en buurtbatterijen de CO2-uitstoot in het buitenland toeneemt.

Energy Storage NL: overweeg ondersteunende maatregelen
Brancheorganisatie Energy Storage NL (ESNL) ziet dat door de toevoeging van decentrale batterijen, maar ook door de inzet van laadpalen, (hybride) warmtepompen, etc., diverse energiestromen samenkomen op lokaal niveau, die op sommige situaties ongewenst kunnen zijn. Wat het onderzoek juist laat zien is dat thuis- en buurtbatterijen t.o.v. andere technologieën op het laagspanningsnet ook congestie voor een deel kunnen oplossen. Vandaar de brancheorganisatie oproept om vanuit een positieve insteek beleid te voeren zodat thuis- en buurtbatterijen ondersteunend kunnen zijn aan het net. ESNL deelt daarbij dat netcongestieneutraal het uitgangspunt moet zijn, maar overmatig beperken van batterijinzet is onverstandig aangezien er maar een beperkt aantal technologieën beschikbaar zijn die actief netcongestie verminderen en tevens ook omdat deze batterijen op de lange termijn een grote rol kunnen spelen in het waarborgen van de leveringszekerheid.

CE Delft en Witteveen+Bos concluderen verder dat thuis- en buurtbatterijen naar verwachting slechts op kleine schaal worden ontwikkeld, dit omdat er geen positieve businesscase is voor deze batterijen. Volgens ESNL is het daarom goed dat de onderzoeksbureaus in het onderzoek pleiten om belemmeringen zoals de salderingsregeling en de dubbele energiebelasting voor deze batterijen weg te nemen. Dan nog is financiële ondersteuning voor een rendabele businesscase gewenst. Mogelijk zou aanvullende stimulering een optie kunnen zijn wanneer hierdoor meer zonnepanelen kunnen worden aangesloten en daarmee extra CO2-reductie in Nederland wordt gerealiseerd of om via deze batterijen de Nederlandse woningbouwopgave te versnellen. ESNL roept de overheid op om op deze aspecten stimulerende maatregelen voor thuis- en buurtbatterijen te overwegen.

Lees het gehele rapport hier.

* Energy Storage NL heeft geparticipeerd in de klankbordgroep voor het onderzoek ‘Thuis- en buurtbatterijen: kansen, knelpunten en beleidsaanbevelingen’