Skip to main content

Belastingdienst: BTW teruggave thuisbatterijen mogelijk, maar onder voorwaarden.
Eind 2023 hebben Energy Storage NL (ESNL) en Holland Solar met de Belastingdienst gesproken over een onderzoek naar de btw teruggave op thuisbatterijen. De resultaten zijn recent bekend geworden en zijn hieronder toegelicht.

Thuisbatterijen worden doorgaans gebruikt om eigen opgewekte stroom, uit bijv. zonnepanelen, op te slaan voor later verbruik. Het uitgangspunt is dat thuisbatterijen worden ingezet voor privégebruik en niet voor andere doeleinden (zoals handelen op de elektriciteitsmarkten).

In afwijking hiervan is in de bespreking met de belastingdienst toegelicht dat sommige partijen de thuisbatterij met EMS ook in de markt kunnen zetten voor gebruik ten behoeve van stroomhandel. Het idee daarbij is dat stroom op basis van dynamische prijscontracten wordt ingekocht en opgeslagen als de prijs laag is en aan de energiemaatschappij wordt (terug)geleverd als de prijs hoog is. In de regel is dit laatste twee keer per dag, in de ochtend(spits)uren en avond(spits)uren. Daardoor komt er voor consumenten een mogelijkheid om, net als bij zonnepanelen eerder het geval was, de btw op de thuisbatterij terug te vragen. Consumenten die hiervoor in aanmerking willen komen, kunnen een casus indienen bij de Belastingdienst.

Voorwaarden voor de BTW- teruggave

  • Indien afhankelijk van de feiten sprake is van btw-belaste handel, moet rekening worden gehouden met mensen die btw-ondernemer zijn vanwege de zonnepanelen op hun woning en daarvoor gebruik maken van de kleineondernemersregeling. Dat betekent dat zij vrijgesteld zijn van btw en aangifteverplichtingen, maar dan ook geen recht hebben op aftrek van btw die aan hen in rekening is gebracht. Dit geldt dan ook voor de aanschaf van een thuisbatterij.
  • Als de thuisbatterij in het kader van belaste ondernemersactiviteiten zou worden aangeschaft, is btw verschuldigd over de volledige omzet behaald met de (terug)levering van stroom aan de energiemaatschappij. Dit vereist separate facturering en btw-berekening door, in de praktijk, de energiemaatschappij. Of en hoe de energiemaatschappijen hieraan kunnen voldoen is niet duidelijk en zal additionele administratieve lasten met zich mee brengen.
  • De eigenaar van de thuisbatterij zal in de vorige situatie ook vastzitten aan periodieke btw-aangiften en administratieverplichtingen i.v.m. de verschuldigde btw. Zijn btw-positie kan per saldo ook een afdracht i.p.v. een teruggaaf behelzen. Dit geldt te meer wanneer hij dan ook zonnepanelen zou aanschaffen en btw moet gaan voldoen over de opgewekte zonnestroom (ongeacht dat er 0% btw drukt op de aankoop van de zonnepanelen).
  • Over de inkoop van energie zal energiebelasting (EB) zijn verschuldigd. Een vraag is hoe e.e.a. uitpakt met (de afbouw van) de salderingsregeling.

Conclusie: geen generieke mogelijkheid om btw terug te vragen
Dit brengt de Belastingdienst tot de conclusie dat er geen algemeen geldend standpunt is te bepalen voor de btw behandeling van een thuisbatterij. Dit vergt een feitelijke beoordeling per individuele situatie. Er is dus geen sprake van een generieke mogelijkheid om de btw van thuisbatterijen terug te vragen. Vragen kunnen per individuele situatie worden voorgelegd aan de Belastingdienst via een zogenaamd vooroverleg.

In de komende periode zal moeten uitwijzen wat deze ontwikkelingen voor de thuisbatterij zal betekenen. Holland Solar en ESNL kijken met interesse naar de eerste casussen voor btw-vrijstelling waarover de Belastingdienst uitspraak zal gaan doen. Daarnaast roepen beide brancheverenigingen de Belastingdienst op om de mogelijkheden en voorwaarden van een BTW teruggave ook proactief aan de markt te communiceren, zodat consumenten hier bewust op kunnen acteren. Meer informatie en een standaardformulier zijn te vinden op de website van de Belastingdienst.