Skip to main content

De afgelopen weken heeft de Tweede Kamer gesproken over het voorstel voor de nieuwe Energiewet. Dit wetsvoorstel vervangt de huidige Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet, door de regels voor het transport en de levering van gas en elektriciteit in Nederland bij elkaar te brengen. Het wetsvoorstel heeft veel invloed op de energietransitie en de inrichting van elektriciteits- en gasmarkten. De plenaire behandeling van de wet vindt plaats in week 20. 

Definitie energieopslag opgenomen

In het wetsvoorstel wordt een definitie opgenomen voor energieopslag in het elektriciteitssysteem. Deze definitie volgt de richtlijn vanuit de Europese Unie. Met het wettelijk vastleggen van een definitie voor duurzame energieopslag krijgen technieken voor de opslag en conversie van elektriciteit, warmte en moleculen eindelijk een eigen status, waar dit voorheen altijd als afnemer werd beschouwd. Dit biedt de mogelijkheid om in toekomstig beleid beter rekening te houden met de dubbele rol van energieopslag als producent én afnemer van energie. Energy Storage NL pleit al lang voor een eigen juridische status voor opslag, en is blij dat dit met de energiewet lijkt te worden geregeld.

Cable Pooling wordt mogelijk, voorwaarden nog onzeker

Het wetsvoorstel maakt duidelijk dat Cable Pooling, door het lid Postma (NSC) omgedoopt tot ‘kabelbundeling’, mogelijk moet worden voor alle installaties. Dit zorgt ervoor dat naast zon en wind, ook energieopslag en verbruikers gebruik kunnen maken van dezelfde aansluiting. Energy Storage NL is blij dat met dit voorstel de stap wordt gezet om aan de slag te gaan met het delen van een aansluiting. Eerder bracht de ACM al naar buiten dat zij Cable Pooling in afwachting van de wet willen gedogen, zo lang men zich aan de voorwaarden uit het wetsvoorstel houdt. Met de netbeheerder kan worden besproken voor welke projecten dit een optie is.

Tijdens het de behandeling van de energiewet bleek dat er nog wel veel discussie bestaat over de voorwaarden voor kabelbundeling. Zo is het toegestaan om maximaal vier WOZ-objecten achter één aansluiting te plaatsen. Daarnaast mogen partijen geen onderlinge leveringsovereenkomsten sluiten, omdat de constructie anders juridisch wordt aangemerkt als een gesloten distributiesysteem (GDS). Minister Jetten (Klimaat en Energie) heeft toegezegd om bij de uitwerking van de maatregel de Kamer verder toe te lichten hoe de randvoorwaarden zijn gedefinieerd. ESNL is momenteel in gesprek met beleidsmakers om hier meer hier duidelijkheid over te krijgen.

Bevoegdheden netbeheerders

Tijdens het debat deden de leden Kröger (GL-PvdA) en Grinwis (ChristenUnie) een opmerkelijk voorstel om de bevoegdheden van netbeheerders uit te breiden. Zij dienden een amendement in op het wetsvoorstel, waarmee netbeheerders naast hun kerntaken ook actief zouden kunnen worden met het investeren in en exploiteren van productie- en energieopslagfaciliteiten. Dit zou volgens de Kamerleden meer flexibiliteit geven in de uitvoering van de energietransitie.

In een reactie liet de minister weten het amendement strijdig te achten met Europese regelgeving. Deze bepaalt dat netbeheerders systemen alleen zelf mogen exploiteren onder zeer strenge voorwaarden, waarbij deze zodra mogelijk weer moeten worden vrijgegeven aan de markt. Kamerleden Bontenbal (CDA) en Erkens (VVD) onderschreven deze kritiek, en voegden er aan toe dat de netbeheerders hun handen al vol hebben met de kerntaak van netverzwaring en -onderhoud.

Tarieven en kostenreflectiviteit

In het debat vroeg het lid Grinwis (ChristenUnie) aandacht voor de kostenreflectiviteit van de nettarieven. Hij pleit ervoor om meer rekening te houden met de systeembaten bij het vaststellen van de tarieven. Grinwis: “Als het bijvoorbeeld gaat om energieopslag, dan vraag ik mij af in hoeverre naast de kosten ook de baten worden meegenomen in de uitgangspunten voor de tariefmethodiek. Het systeem wordt immers efficiënter.”. Eerder vroeg het lid Erkens (VVD) al om maatschappelijke baten mee te wegen in de tarieven voor energieopslag en elektrolyse. In een reactie stelde de minister dat de ACM exclusief bevoegd is om de tarieven vast te stellen vanuit de kaders in de Europese regelgeving en dat hierbij aannames worden gedaan over het netgebruik van verschillende aangeslotenen. ESNL denkt dat er meer baten kunnen worden meegenomen in deze aannames en doet momenteel onderzoek naar de omvang van deze baten.

Ook werd door verschillende Kamerleden gevraagd om duidelijkheid over de toekomstige ontwikkeling van de nettarieven. Vanwege de zeer hoge stijgingen van de afgelopen jaren hebben bedrijven veel behoefte aan een meer voorspelbare ontwikkeling. De minister deelt deze behoefte en is in gesprek met de netbeheerders om hier meer lange termijn inzichten in te kunnen geven.

In week 20 debatteert de Tweede Kamer plenair over het wetsvoorstel en worden de verschillende amendementen en wetsartikelen behandeld.

Vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht? Mail naar [email protected]