Skip to main content

Eerder deze week is de Voorjaarsnota 2024 door het kabinet gepubliceerd. De Voorjaarsnota gaat onder meer in op de aanvullende kabinetsinvesteringen voor de versnelling van de Nederlandse energietransitie. Daarbij wordt ook ingegaan op het stimuleren van energieopslag en conversie. Hieronder worden de belangrijkste punten uit de Voorjaarsnota 2024 opgesomd.

Pilotprojecten voor zon en opslag
Vorig jaar werd bekend dat het kabinet €416 miljoen wilde uitgegeven voor een verplichting van batterijen bij zonneparken. Met deze maatregel wordt beoogd om extra duurzame elektriciteitsproductie via uitgestelde levering te realiseren. PBL heeft vervolgens deze maatregel getoetst op de doelmatigheid van deze subsidie en plaatste kanttekeningen bij de eenzijdige besteding van deze middelen. De conclusies van PBL zijn meegenomen in de voorjaarsnota 2024 waarin het kabinet nu meer inzicht in de besteding van dit budget. Uit de gepresenteerde plannen blijkt dat het kabinet vooralsnog €100 miljoen toekend in 2025 voor opslagpilots bij zonneparken. De opgedane kennis en ervaringen uit deze pilots worden meegenomen in de verdere uitwerking van de regeling voor de daaropvolgende jaren, waarvoor nu een budget wordt gereserveerd van €200 miljoen gereserveerd. Verder blijkt uit de toelichting in de Voorjaarsnota dat het kabinet de pilot niet wil beperken tot batterijen bij zonneparken, maar breder wil trekken naar andere energieopslagmogelijkheden, zoals warmteopslag. De subsidieregeling wordt naar verwachting op 1 januari 2025 opengesteld.

Investeringen Opschaling innovatieve flex
Om een CO2-neutraal elektriciteitssysteem te realiseren is flexibiliteit in zowel de aanbodkant als vraagkant nodig. Het kabinet acht het daarom van belang om ervaring op te doen met meer manieren voor flexcapaciteit en opslag buiten de (beperkte) bestaande opties, zoals lithium-ion batterijen. Vandaar dat het ministerie beoogd om de bestaande DEI+-regeling te verbreden waarmee innovatieve technologieën voor (middel)lange-termijn opslag worden gestimuleerd. Naar verwachting van het ministerie is €40mln per jaar een goede impuls kan geven aan de ontwikkeling van (middel)lange-termijn opslag.

Schoon en emissieloos bouwen
In de Voorjaarsnota worden er specifieke middelen ter beschikking gesteld voor elektriciteitsopslag ten behoeve van Schoon en emissieloos bouwen, waarin totaal €334 miljoen wordt gereserveerd. Door het verruimen van deze regeling kan nu onder meer geïnvesteerd worden in batterijcontainers en nieuwe oplossingen zoals inzet van vliegwielen om piekvermogens op te vangen.

Aanjagen warmtetransitie
Het verder aanjagen van de warmtetransitie staat centraal in de klimaatplannen van de Voorjaarsnota. Zo wordt een Waarborgfonds Warmtenetten opgesteld waarbij €215,5 miljoen wordt toegekend. Dit waarborgfonds zal garant staan voor de rente- en aflossingsverplichtingen van warmtebedrijven. Een garantstelling stelt warmtebedrijven in staat meer vreemd vermogen aan te trekken tegen gunstigere voorwaarden. Daarnaast komt er ook een nationale subsidieregeling warmtenetten, hiervoor is €972,5 miljoen toegekend. Dit voorstel betreft een nationale subsidieregeling voor warmtenetten om de onrendabele top te beperken.