Skip to main content

Recente gesprekken met deskundigen hebben aangetoond dat er momenteel geen directe noodzaak is voor de invoering van een capaciteitsmechanisme om de leveringszekerheid van elektriciteit in Nederland te waarborgen. Dit meldt minister Jetten voor Klimaat & Energie in een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij de resultaten van deze gesprekken deelde.

EZK: leveringszekerheid op korte termijn geborgd

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voerde in totaal zeven gesprekken met deskundigen uit de wetenschap. Hier kwam uit dat er op korte en middellange termijn geen directe risico’s worden gezien voor de leveringszekerheid. Desondanks benadrukt Jetten dat investeringen nodig zijn om het huidige vermogen op de langere termijn geschikt te maken voor een CO₂-vrije elektriciteitssector.

Met name de groei van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie brengt nieuwe uitdagingen met zich mee in het handhaven van een stabiele elektriciteitsvoorziening. Deze toename vraagt om een grotere flexibiliteit in het elektriciteitssysteem zodat pieken en dalen in vraag en aanbod worden opgevangen. Uit de gesprekken die EZK voerde bleek dat investeerders niet zonder meer vertrouwen op een ongestoorde werking van de energy-only markt en de bijbehorende prijsfluctuaties. Daarbij wordt overheidsingrijpen, bijvoorbeeld ter stimulering van de energietransitie, gezien als een mogelijke extra onzekerheid voor de leveringszekerheid.

Geen directe noodzaak capaciteitsmechanisme

Ondanks de onzekerheden op de langere termijn ziet Jetten op korte termijn geen noodzaak tot het introduceren van een capaciteitsmechanisme. De gesproken deskundigen voeren daarbij aan dat zo’n instrument in de toekomst mogelijk wel nodig zal zijn. Daarbij is benadrukt dat bij de uitwerking goed rekening moet worden gehouden met de risico’s die ingrijpen in de markt met zich meebrengen. Hiervoor zou eerst een gedetailleerde analyse moeten worden gemaakt van de (potentiële) leveringszekerheidsproblemen, waarop het ontwerp van het beleid kan worden afgestemd.

Energy Storage NL deelt de overweging om marktverstoring te beperken, maar ziet een risico dat de problemen rondom leveringszekerheid snel zullen toenemen. Dit bleek onder andere uit de laatste Monitor Leveringszekerheid van TenneT, waarin een behoefte van zo’n 10 GW aan flexibel vermogen door batterijen werd aangekondigd. Met de huidige maatregelen lijkt dit doel niet te worden gehaald. Daarom roepen we het kabinet op om niet af te wachten en oplossingen voor de leveringszekerheid nu al in kaart te brengen.

Eind april zal TenneT een nieuwe update publiceren van de Monitor Leveringszekerheid. Hiermee wordt duidelijk in hoeverre de situatie vraagt om aanvullend beleid. Verder onderzoekt de minister in Europees verband of grensoverschrijdende opties relevant kunnen zijn voor het waarborgen van de leveringszekerheid op de lange termijn.

Vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht? Mail naar [email protected]