Skip to main content

Op maandag 3 juli heeft minister Jetten voor Klimaat en Energie de strategie gepresenteerd voor het energiesysteem van de toekomst. Dit gebeurde met de publicatie van het concept Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) en Programma Energiehoofdstructuur. In de plannen wordt een integraal beeld geschetst van het toekomstige energiesysteem, waarbij energieopslag wordt aangemerkt als sleuteltechnologie om de energietransitie te doen slagen.

Uitdagingen elektriciteitsopslag onderbelicht
In het conceptplan wordt ingezet op opschaling van alle opslagvormen (elektriciteit, warmte en moleculen). Daarbij wordt het belang van grootschalige batterijopslag benadrukt voor het waarborgen van leveringszekerheid in het elektriciteitssysteem. De centrale opgave om genoeg opslagvermogen te realiseren met een schaarse hoeveelheid kritieke materialen wordt daarbij uitgelicht. Het plan onderstreept het belang van innovatie om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

De plannen van het kabinet gaan helaas niet in op de barrières in de financierbaarheid van batterijen. Energy Storage NL stelt dat er snel actie genomen moet worden op verlaging van de nettarieven, het  verhogen van de vergoeding voor congestiediensten en het geven van langjarige zekerheden in contractvormen om zodoende voldoende opslagvermogen in Nederland te realiseren, lettend op de enorme flexibiliteitsbehoefte van de netbeheerders. Andere oplossingsrichtingen, zoals interconnectiviteit, zijn daarbij aanvullend maar vormen geen alternatief om betrouwbaarheid van een eigen en onafhankelijk elektriciteitsnet te waarborgen.

Kansen voor waterstof- en warmteopslag
Naast opslag in elektriciteit gaat het NPE in op de brede ontwikkeling van flexibel energieaanbod door inzet van andere opslagvormen. Snelle ontwikkeling van moleculenopslag wordt benoemd als essentieel om de huidige fossiele seizoensopslagen te verduurzamen. De sterke gasinfrastructuur van Nederland is daarbij kansrijk voor opslag en distributie van waterstof, ook voor de import en export.

De rol van warmteopslag bij collectieve warmtevoorzieningen in de gebouwde omgeving wordt uitgelicht, maar het plan gaat weinig in op een tijdspad voor thermische opslag en hoeveel vermogen kan worden gerealiseerd. Daarnaast mist Energy Storage NL aandacht voor locatiesturing voor warmteopslag, terwijl dit wel concreet staat benoemd voor batterijen en elektrolysers. In navolging van de Routekaart Energieopslag voert de branche gesprekken hierover met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Binnenkort start een consultatie over het Nationaal Plan Energiesysteem waarbij partijen tot september de kans krijgen om input te leveren voor een nieuwe versie. Energy Storage NL zal hieraan bijdragen en roept deelnemers op om input te leveren via de bestaande werkgroepen of gericht aan [email protected]