Skip to main content

Op woensdag 28 februari debatteerde de Tweede Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat over nieuwe maatregelen tegen netcongestie. Het debat vervolgt een eerdere bespreking in januari. Tijdens het debat werd in verschillende moties opgeroepen om meer aandacht te besteden aan barrières voor flexibele oplossingen zoals batterijopslag, elektrolyse en energyhubs. 

Maatschappelijke kosten én baten in nettarieven

Eén van de besproken onderwerpen zijn de nettarieven voor energieopslag. Verschillende Kamerleden riepen minister Jetten voor Klimaat en Energie op om fundamenteel anders naar de tariefstructuur te kijken. Daarbij zou moeten worden meegenomen welke prikkels de nettarieven bieden om de belasting van het elektriciteitsnet te verlichten. Naast het eerdere voorstel voor een alternatieftransportrecht op het hoogspanningsnet, waarmee een tijdsafhankelijke korting tot 65% kan worden geboden voor aangeslotenen bij TenneT, riep onder meer Kröger (PvdA-GroenLinks) op om óók de maatschappelijke kosten van netcongestie mee te nemen in de tarieven.

Tijdens het debat deze week diende het lid Erkens (VVD) een motie in waarin hij de minister verzocht om met de ACM in gesprek te gaan over het verlagen van nettarieven voor elektrolyse en batterijopslag, mits deze technieken worden ingezet op locaties waar deze bijdragen aan het verminderen van netcongestie. In een reactie stelde de minister dat het een exclusieve bevoegdheid van de ACM is om de nettarieven vast te stellen, maar dat het wel heel nuttig is om dit soort maatschappelijke belangen daar ook in mee te nemen. De minister zal de Kamer in het tweede kwartaal per brief over de voortgang informeren.

Energy Storage NL heeft dit punt vaak gemaakt in gesprekken met netbeheerders en de ACM. De oproep is dan ook om niet alleen te kijken welke kosten worden gemaakt voor het aansluiten van extra energieopslag, maar ook welke baten dit genereert in het systeem. We werken in navolging van het Bestuurlijk Overleg Energieopslag van september 2023 met lidbedrijven en stakeholders aan een onderzoek om deze baten in kaart te brengen.

Wachtrij aanvragen onder de aandacht

Naast de tarieven werd veel aandacht besteed aan de wachtrij voor transportverzoeken. In de beantwoording van vragen door Bontenbal (CDA) werd duidelijk dat het aantal verzoeken in de wachtrij verder is toegenomen sinds de zomer. Het grootste deel van deze groei is toe te schrijven aan aangeslotenen die hun bestaande aansluiting willen uitbreiden. Ook wordt een deel van deze aanvragen toegeschreven aan dubbele aanvragen of ‘zombie-aanvragen’.

In het debat diende Erkens (VVD) een motie in met het verzoek om ervoor te zorgen dat netbeheerders meer informatie beschikbaar stellen over de beschikbare aansluitcapaciteit. Daarnaast werd opgeroepen om het aanvraagproces desgewenst door de netbeheerders aan te laten passen zodat dit minder vrijblijvend is en dubbele aanvragen kunnen worden voorkomen en uit de wachtrij gehaald. Jetten: “Ik kan eigenlijk echt alle overwegingen volop steunen. Bij de netbeheerders leven er ook ideeën over hoe de wachtlijsten kunnen worden opgeschoond.”.

Voor ESNL is het van belang dat er een realistisch beeld bestaat over het aandeel van energieopslag in de wachtrij voor transportverzoeken. Wel benadrukken we dat netbeheerders in gesprek met de sector zouden moeten gaan voordat zij bevoegdheden krijgen om aanvragen gedwongen uit de wachtrij te halen. Daarom steunen we het initiatief om meer inzicht te scheppen in de wachtrij en bieden we aan om mee te denken over mogelijke oplossingen.

Locatiebepaling steeds belangrijker

Zowel de minister als de Kamerleden benadrukten het belang om energieopslag te realiseren op de juiste locaties. Daarbij werd aangekondigd dat EZK werkt aan een kader voor het plaatsen van batterijen. Dit kan onder meer gevolgen hebben voor de vergunningverlening voor energieopslag. ESNL is hierover in gesprek met de betrokken stakeholders en levert input waar gewenst, bijvoorbeeld via onze recente ledenenquête naar ervaringen met vergunningverlening.

Dinsdag wordt gestemd over de verschillende moties en voorstellen.

Vragen naar aanleiding van dit bericht? Mail naar [email protected]