Skip to main content

In 2022 is de dubbele energiebelasting voor (stationaire) energieopslag die plaatsvindt achter een grootverbruikaansluiting afgeschaft. Wel bestaat de dubbele energiebelasting nog steeds voor energieopslag met een kleinverbruikaansluiting, denk aan thuisbatterijen. Het ministerie van Financiën heeft daarom recent onderzoek gedaan naar oplossingsrichtingen voor het vermijden van deze dubbele energiebelasting, waarbij ook specifiek is getoetst op uitvoerbaarheid.

Dubbele energiebelasting bij klein verbruikers aansluitingen
Er is sprake van dubbele energiebelasting wanneer elektriciteit van het net wordt afgenomen, opgeslagen en later weer wordt teruggeleverd aan het net. Bij het afnemen van elektriciteit richting bijvoorbeeld een thuisbatterij wordt energiebelasting betaald, maar ook wanneer de elektriciteit uit deze thuisbatterij verderop in keten door andere afnemers wordt gebruikt. Deze situatie is onwenselijk, waardoor het ministerie naar twee oplossingsrichtingen heeft onderzocht, te weten:

  • Een vrijstelling van energiebelasting voor de initiële levering van het net aan de batterij (vrijstellingsmethode); en
  • Een teruggave van energiebelasting na de teruglevering van elektriciteit van de batterij aan het net (teruggavemethode).

Onderzoeksresultaten
De conclusie van het onderzoek is dat beide oplossingsrichtingen geen uitkomst bieden voor het oplossen van dubbel energie belasting bij kleinverbruiker aansluitingen, zonder (a) aanzienlijke aanpassingen aan de meetinrichting bij verbruikers, (b) aanvullende administratieve lasten voor verbruikers en energieleveranciers; en (c) grote aanpassingen in de energiebelasting-systematiek en extra druk op de uitvoering van de energiebelasting door de Belastingdienst.

Zowel de vrijstellingsmethode als de teruggavemethode blijken volgens het ministerie geen oplossing te bieden omdat er vermenging van elektriciteit kan plaatsvinden. Vermenging treedt op wanneer elektriciteit zowel van het net wordt afgenomen als via dezelfde aansluiting wordt teruggeleverd na eigen opwek (wat zich bijvoorbeeld kan voordoen bij personen die zelf elektriciteit opwekken met zonnepanelen). In deze gevallen is het niet duidelijk welke elektriciteit vrijgesteld moet worden c.q. voor welke elektriciteit een teruggave moet worden verleend.

Opzoek naar mogelijke oplossingen
Om een mogelijke oplossing te vinden en vervolgonderzoek uit te voeren, is het volgens het ministerie essentieel om inzicht te hebben in nieuwe technologische ontwikkelingen die zouden kunnen helpen om dubbele energiebelasting te voorkomen, bijvoorbeeld wanneer het gangbaar zou worden om verschillende energiestromen van afname en teruglevering achter de kleinverbruikaansluiting te splitsen en te meten

ESNL verzamelt voorbeelden van technologische oplossingen voor dit probleem. Bedrijven die technieken hebben ontwikkeld die hiertoe kunnen bijdragen, kunnen zich melden via [email protected]. ESNL is momenteel in gesprek met het Ministerie van Financiën om te kijken naar opties die redelijkerwijs ingevoerd kunnen worden.

[pdfjs-viewer url=”https://www.energystoragenl.nl/wp-content/uploads/2023/08/Kamerbrief-rapport-dubbele-energiebelasting-bij-opslag-achter-de-kleinverbruikaansluiting-2.pdf” attachment_id=”9340″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]